Selecteer een pagina

ERVAAR DE GROEI

Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen
  1.1 Green Spirits Festival en Green Spirits Gathering (hierna beiden te noemen Green Spirits) worden georganiseerd door Corine Meijer en gehouden op: Landgoed de Zonnebloem, De Slingeweg 14, 7115 AG Winterswijk Brinkheurne
  M 06 40962980 (Corine Meijer)
  E info@greenspiritsfestival.nl
  W www.greenspiritsfestival.nl
  KNAB 09009010, t.n.v. Green Spirit Events, Almelo.
  1.2 Green Spirits is er voor mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden, dus voor het hele gezin. Zowel het festival als de gathering. Beiden hebben ten doel een platform te bieden aan hen die de natuurreligies van westerse oorsprong, the pagan ways, willen herinneren, vormgeven, verdiepen en uitdragen.
  1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Green Spirits worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
  1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
  1.5 Onder deelnemer verstaan wij de mannen, vrouwen en kinderen die een toegangskaart kopen voor Green Spirits.
  1.6 Onder medewerker verstaan wij de hen die hun product of dienst op Green Spirits aanbieden, als marktvrouw/man, verwen of healingvrouw/man, workshopgever m/v, artiest of vrijwilliger.

 2. Inschrijving
  2.1 Inschrijving voor deelname aan Green Spirits is alleen mogelijk via de Green Spirits webwinkel, tenzij anders overeengekomen.
  2.2 Na betaling wordt je naam op de toegangslijst gezet.
  2.3 Met inschrijving voor Green Spirits geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
  2.4 Inschrijving geschiedt voor het gehele festival/gathering. Deelname per dag is niet mogelijk.

 3. Annuleringsvoorwaarden
  3.1 Deelnemers: Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van Green Spirits weten wie er in zijn of haar plaats komt.
  3.2 Medewerkers:
  Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het festival wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
  Bij annulering binnen 30 dagen tot 10 dagen voor het festival is 50% van het entreebedrag verschuldigd. De eventuele bestelde extras (camper/caravantoeslag, marktkraam en elektra) worden 100% terugbetaald. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang, met donderdag als startdatum, is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extras. Het staat de medewerker vrij om in dat geval haar entreebewijs door te geven aan een andere man of vrouw om als deelnemer aanwezig te zijn. De medewerker laat in dat geval de organisatie van Green Spirits weten wie er in haar plaats komt.
  3.3 Als Green Spirits door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de Green Spirits organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.
  3.4 In geval van annulering wegens Corona vanaf 5 dagen voor aanvang, wordt na het overleggen van een positief testresultaat 75% restitutie van inschrijfgelden verleend. In alle andere gevallen verleent Green Spirits geen restitutie van inschrijfgelden.

 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) Green Spirits Festival of Green Spirits Gathering geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen.
  4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
  4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan tenten en apparatuur.

 5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties
  5.1 Publicaties van Green Spirits zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van Green Spirits. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival of de gathering. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.

 6. Privacy
  6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met Green spirits.
  6.2 Tijdens Green Spirits worden fotos gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van Green Spirits ontvangen alle aanwezigen een link naar de fotos en kan een deelnemer voor een genoemde datum aangeven dat fotos waarop hij/zij staat verwijderd worden. Vervolgens beschouwen wij de fotos als vrij bruikbaar voor PR uitingen. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal.

 7. Veiligheid
  7.1 Bij alle activiteiten tijdens Green Spirits staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
  7.2 De organisatie van Green Spirits behoudt zich het recht voor deelnemers van het event te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
  7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient hij/zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.
  7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het event te melden bij de organisatie.
  7.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
  7.6 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
  7.7 De organisatie verwacht dat de aanwezigen alleen met mate alcohol gebruiken.

 8. Versie, Publicatie en Aanpassingen
  8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. Dit is versie: 2021-1.0.
  8.2 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de Green Spirits website en in de Green Spirits webwinkel.
  8.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van Green Spirits en andere publicaties zoals het internet binden Green Spirits niet. Green Spirits behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.