Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1 Het Green Spirits Festival wordt georganiseerd door Oak & Owl Events / Igor Valster (Mob: 06-25002019 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) & De Godin in Jezelf / Charissa Schipper (Mob: 06-41370227) en wordt gehouden op: Staatsbosbeheer Groepskampeerterrein “De Banken”, Dasselaarweg, 3896 LT te Zeewolde.
Website: www.greenspiritsfestival.nl
Facebook: https://www.facebook.com/GreenSpiritsFestival/
ING Bank: NL73INGB0006543199 t.n.v. Oak & Owl Events.
1.1.1. Indien er gesproken wordt over het Green Spirits Festival, bedoelen we hiermee het festival gehouden van 9 t/m 12 augustus 2018.
1.2 Doelstelling: Het Green Spirits Festival is een “groen” festival voor heksen, druiden, paganisten, sjamanen en iedereen geïnteresseerd in deze stromingen & bijbehorende zaken, zoals tarot, orakels, dans, natuurbeleving, gezond eten, buiten leven, kunstzinnigheid, spiritualiteit en muziek. Het heeft ten doel mannen / vrouwen de mogelijkheid te bieden kennis te maken met gelijkgestemden en de genoemde spirituele stromingen. Tevens biedt het mannen / vrouwen de kans om kennis over te dragen over deze tradities & bijbehorende zaken. Alle deelnemers & medewerkers dragen op positieve wijze hun steentje bij om van het festival een success te maken.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met het Green Spirits Festival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
1.5 Onder deelnemers verstaan wij alle personen die een ticket kopen voor het Green Spirits Festival, inclusief medewerkers. Dit kan via de website www.greenspiritsfestival.nl of voor medewerkers direct via de Green Spirits Festival organisatie te weten Oak & Owl Events (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
1.6 Onder medewerkers verstaan wij de personen die hun product of dienst op het Green Spirits Festival aanbieden, als workshop gever, consult aanbieder, standhouder, artiest en/of vrijwilliger.

2. Inschrijving
2.1 Inschrijving voor deelname aan het Green Spirits Festival is alleen mogelijk door middel van inschrijven via www.greenspiritsfestival.nl, tenzij anders overeengekomen.
2.2 De inschrijving wordt door het Green Spirits Festival schriftelijk dan wel per e-mail bevestigd met het ontvangen van een factuur dan wel betalingsbevestiging. De factuur is alleen geldig als inschrijving indien deze ook betaald is. Na betaling ontvangt de administratie een betalingsmelding en wordt je naam op de toegangslijst gezet.
2.3 Met inschrijving voor het Green Spirits Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.4 Inschrijving geschiedt voor het Green Spirits Festival (9 t/m 12 augustus 2018)

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Medewerkers:
Bij annulering vóór 1 juli wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
Bij annulering na 1 juli, maar voor 1 augustus, is 50% van het entreebedrag verschuldigd, plus de eventuele bestelde extra’s (zoals bijvoorbeeld: catering pakket, marktkraam en elektra).
Bij annulering na 1 augustus is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extra’s. Het staat de medewerker vrij om in dat geval het entreebewijs door te geven aan een andere persoon om als deelnemer aanwezig te zijn. De medewerker laat in dat geval de organisatie van het Green Spirits Festival weten wie er in zijn/haar plaats komt.
3.2 Deelnemers (tenzij medewerker, zie 3.1): Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om het toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van het Green Spirits Festival weten wie er in zijn/haar plaats komt.
3.3 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de Green Spirits Festival oranisatie en/of Oak & Owl Events geen restitutie van inschrijfgelden, vooraf betaalde catering of andere reeds betaalde gelden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Green Spirits Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte beschadiging(en) aan tenten en/of apparatuur.

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

5.1 Publicaties van het Green Spirits Festival zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van het Green Spirits Festival. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Privacy

6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Green Spirits Festival.
6.2 Tijdens het Green Spirits Festival festival worden foto’s gemaakt die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Green Spirits Festival geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

7. Veiligheid

7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Green Spirits Festival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen altijd te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
7.2 De organisatie van het Green Spirits Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels en/of algemene voorwaarden houden.
7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient hij/zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.
7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.
7.4 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
7.5 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
7.6 Deelnemers gaan op een verstandige wijze om met alcohol.

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen

8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
8.2 Dit is versie: 2018-1.0.
8.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Green Spirits Festival.
8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Green Spirits Festival en andere publicaties zoals het internet binden het Green Spirits Festival niet. Het Green Spirits Festival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

owl fb icon 2owl twitter icon 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

get tickets small 

newsletterOO Algemene voorwaarden